Juane Xue-Art
De mogelijkheid om een schilderij van Juane Xue te lenen

Huurovereenkomst Juane Xue-art

Onder de volgende voorwaarden:

  1. Huurder kan alleen Kunstwerken op basis van deze overeenkomst huren bij Verhuurder, als aan alle volgende eisen wordt voldaan:
   1. Huurder is/zijn natuurlijk perso(o)n(en)
   2. Pinbetaling voor de eerste huurtermijn heeft gedaan en onherroepelijk volmacht aan Verhuurder heeft afgegeven tot betaling van de resterende huurperiode van dezelfde bankrekening als de pinbetaling.
   3. Het tonen van een document waarmee het woonadres van Huurder kan worden geverifieerd. Dit woonadres moet een adres in Nederland zijn en binnen een straal van 50 kilometer van het Juane Xue-art atelier - Neonweg 14c, Amersfoort - liggen.
   4. Het tonen van een geldig Nederlands legitimatiebewijs.
   5. Huurder geen openstaande schulden heeft bij Verhuurder
   6. Het Kunstwerk in het voorafgaande 12 maanden niet gehuurd is door Huurder.
   7. Indien van toepassing en alleen en uitsluitend ter beoordeling van Verhuurder er in het verleden geen problemen zijn geweest tussen Huurder en Verhuurder op welk gebied dan ook.
  2. Kunstwerk is een schilderij en/of enig ander (kunst)werk vervaardigd door H. Xue te Amersfoort en ondertekend met Juane Xue, Hui Xue of H Xue.
  1. Bij aanvang van de huurperiode voor of op de 20e dag van een maand, geldt de eerste dag van die maand als datum van aanvang van de huurperiode, bij aanvang van de huurperiode na de 20e , geldt de eerste dag van de volgende maand als datum van aanvang van de huurperiode.
  2. Bij beëindiging van de huurperiode voor de 10e dag van een maand, geldt de laatste dag van de voorafgaande maand als datum van beëindiging van de huurperiode, bij beëindiging van de huurperiode op of na de 10e dag van de maand, geldt de laatste dag van de maand als datum van beëindiging van de huurperiode.
  3. De Huurprijs moet vooraf worden voldaan zonder enig recht op opschorting en/of verrekening.
 1. De huurperiode van een Kunstwerk kan maximaal één keer verlengd worden voor maximaal zes maanden. De verlenging van de huurperiode vindt alleen onder de volgende condities plaats:
  1. Er geen reservering is voor het Kunstwerk;
  2. Verhuurder heeft geen openstaande vorderingen op de Huurder;
  3. Het Kunstwerk hangt of staat op het opgegeven adres en Verhuurder heeft het recht dit fysiek te verifiëren;
  4. Indien van toepassing en alleen en uitsluitend ter beoordeling van Verhuurder er geen problemen zijn geweest tussen Huurder en Verhuurder op welk gebied dan ook;
  In deze situatie(s) eindigt de huurperiode uiterlijk op de laatste dag van de twaalfde maand van huur, of zoveel eerder als het Kunstwerk voor het verstrijken van de huurperiode is terug gebracht.
  1. Het Kunstwerk zal geplaatst worden en blijven op het door de Huurder opgegeven adres
  2. Mocht het email adres en/of telefoonnummer van Huurder veranderen, dient Huurder Verhuurder direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het nieuwe email adres en/of telefoonnummer
  3. Mocht de Huurder verhuizen:
   1. Bij verhuizen binnen Nederland dient Huurder Verhuurder direct schriftelijk op de hoogte stellen van het nieuwe woonadres door middel van een verifieerbaar document;
   2. Bij verhuizen naar een adres buiten Nederland dient Huurder terstond het Kunstwerk in te leveren;
  4. Mocht Huurder dit artikel overtreden, dan heeft Verhuurder het recht de Huurprijs van het Kunstwerk te verhalen op Huurder met alle daarbij komende rechtelijke en buitenrechtelijke kosten en het Kunstwerk direct terug te vorderen zonder recht op korting en/of verrekening voor Huurder.
  1. De Huurder is gehouden het Kunstwerk als een goed huisvader in goede staat te houden en te beheren gedurende de huurperiode.
   Dit houdt onder ander in:
   1. Stel het Kunstwerk niet bloot aan direct zonlicht of fel kunstlicht;
   2. Hang/plaats het Kunstwerk niet boven of bij een verwarming of andere warmtebronnen;
   3. Hang/plaats het Kunstwerk niet in een vochtige omgeving;
   4. Zorg voor een deugdelijke bevestiging aan muren voor het Kunstwerk;
   5. Zorg dat het niet in de loop hangt voor zowel mens als dier;
   6. Het Kunstwerk dient zorgvuldig te worden vervoerd zodat de kans op schade zoveel mogelijk is uitgesloten;
  2. Elk risico van het Kunstwerk gedurende de periode van huurperiode dus ook ter zake van te niet gaan is/komt volledig voor rekening Huurder.
 2. De Huurder is gehouden onmiddellijk na ontvangst van het Kunstwerk te controleren of het Kunstwerk zich in goede staat bevindt. Eventuele gebreken of onjuistheden dienen direct bij aanvaarding te worden gemeld aan Verhuurder. De Verhuurder beschouwt dat Huurder het Kunstwerk in goede staat en zonder schade in ontvangst heeft genomen.
 3. In de volgende gevallen dient Huurder onverwijld Verhuurder zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte te brengen waarbij de datum van schriftelijke melding uitgangspunt vormt voor schadevergoeding aan Verhuurder:
  1. Schade aan het Kunstwerk:
   1. Lijst, passe-partout en/of glasplaat. Herstel wordt uitsluitend verricht door Uitlener of door derden in opdracht van Uitlener. De Lener dient de reparatie kosten volledig en onverwijld op eerste verzoek van Uitlener te vergoeden zonder enig recht op korting en/of verrekening
   2. Kunstwerk zelf, alleen en uitsluitend te beoordeling van Uitlener zal Uitlener beslissen:
    • of de kunstenaar het werk kan restaureren. De schade bedraagt dan de helft van de Verkoopprijs van het Kunstwerk.
    • Of het Kunstwerk moet als vernietigd worden beschouwd. De schade is dan gelijk aan Verkoopprijs.
  2. Ontvreemding/ diefstal van het Kunstwerk. De schade is dan gelijk aan Verkoopprijs.
  3. Vernietiging van Kunstwerk. De schade is dan gelijk aan Verkoopprijs.
  Het door Huurder in gevolge van voorstaande aan Verhuurder verschuldigde bedrag dient terstond en onverwijld te worden voldaan zonder enig recht op korting en/of verrekening.
  Tijdens de restauratieperiode blijft de verplichting ten aanzien van de Huurprijs bestaan tot de overeengekomen einddatum. Bovendien komen de kosten van restauratie boven op de Huurprijs.
 4. De Huurder is daarom verplicht gedurende de huurperiode het Kunstwerk bij een solide maatschappij tegen alle gebruikelijke, verzekerbare schade ( onder andere brand en diefstal) te verzekeren en verzekerd te houden tot door Verhuurder heeft geaccepteerd dat het Kunstwerk in goede staat is terugontvangen. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van Huurder jegens de verzekeraar worden reeds hierbij en bij voorbaat door Huurder aan Verhuurder overgedragen en geleverd terwijl Verhuurder deze reeds nu aanvaardt zulks ter betaling van het verschuldigde van het voorstaande aan Verhuurder. De Huurder verplicht zich voorts de polis of een kopie ervan na ontvangst ter hand te stellen aan Verhuurder en is verplicht alle premiekwitanties binnen 5 dagen na verval van de premie aan Verhuurder ter inzage te verstrekken.
 5. Verhuurder kan gedurende de huurperiode in de voorkomende gevallen schadevergoeding vragen en het Kunstwerk per direct ophalen of verzoek doen tot direct terugbrengen van het Kunstwerk. Deze bepaling gaat in werking bij de genoemde en na te melden omstandigheden, in de ruimste zin des woords, en door het enkel plaatsvinden van één van die gestelde omstandigheden. Verhuurder kan van zijn recht gebruik maken zonder enige sommatie vooraf en kan onmiddellijke betaling vorderen van de verschenen termijnen en/of de kosten. Tevens kan Verhuurder per ommegaande deze Huurovereenkomst ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en het Kunstwerk onverwijld weer tot zich nemen. Vorenstaande onverminderd het recht op nakoming en/of schadevergoeding.
  De omstandigheden zijn onder ander en naast die als hiervoor vermeld:
  1. wanneer de Huurder als niet goed huisvader omgaat met het Kunstwerk;
  2. wanneer de Huurder in verzuim is de huur tijdig te betalen;
  3. door Huurder één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt en juist worden nagekomen;
  4. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op Huurder roerende of onroerende zaken of op een gedeelte daarvan of op het hierbij aan Huurder in de Huurovereenkomst gegeven Kunstwerk of op een gedeelte daarvan;
  5. voor of door de Huurder surséance van betaling wordt aangevraagd;
  6. de Huurder in staat van faillissement wordt verklaard;
  7. door of voor de Huurder het uitspreken van de toepassing van de wettelijke schuldsanering ten aanzien van hem of zijn partner wordt verzocht;
  8. zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder het Kunstwerk op een ander adres hangt, wordt geplaatst;
  9. de Huurder metterwoon en feitelijk Nederland verlaat;
  10. de Huurder onder curatele wordt gesteld of onder bewind stelling van zijn vermogen;
  11. de Huurder overlijdt;
  Huurder of diens erfgenamen dient/dienen Verhuurder onverwijld kennis te geven van het zich voordoen van een gebeurtenis zoals hiervoor onder iv tot en met xi vermeld.
 6. Ten laste van Huurder komen alle kosten van alle gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke Verhuurder voor het maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten en zulks alleen ter beoordeling van Verhuurder.
 7. In geval van wanbetaling van de huurpenningen zal Verhuurder aan Huurder in rekening mogen brengen zijn buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste 50% van verkoopwaarde van Kunstwerk en anders 50% van de verschuldigde hoofdsom. Als mede in het geval van een procedure (mede) met betrekking daartoe alle door Verhuurder gemaakte proceskosten, ook voor zover een proceskostenveroordeling volgens de daarbij behorende tarieven overtreffende.
 8. Bij te laat terugbrengen van het Kunstwerk wordt een boete in rekening gebracht van 10% van het huurbedrag per Kunstwerk per kalenderdag dat het werk te laat is ingeleverd met een maximum en minimum van 3 keer het huurbedrag per kalendermaand en zulks onverlet het recht van Verhuurder op nakoming en/of verdere schadevergoeding.
 9. Gedurende de huurperiode vertegenwoordigt Verhuurder, als eigenaar van het Kunstwerk, in en buiten rechten. De Huurder is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Verhuurder het Kunstwerk voor andere doeleinden te gebruiken dan te hangen of te plaatsen in vermelde woonadres van Huurder. Het Kunstwerk mag niet te koop worden aangeboden of in gebruik aan derden worden afgestaan zonder voorafgaand en schriftelijke toestemming van Verhuurder.
 10. Bij de mogelijkheid van verkoop van het gehuurde kunstwerk aan een ander dan Huurder wordt Huurder verzocht hieraan zijn medewerking te verlenen op eerste verzoek van Verhuurder.
 11. Indien het Kunstwerk door Juane Xue gebruikt wilt worden voor een expositie wordt Huurder verzocht hieraan zijn medewerking te verlenen op eerste verzoek van Verhuurder. Huurder heeft in deze de volgende mogelijkheid om te vragen de huurovereenkomst op te schorten. Verhuurder zal overeenkomstig de huurovereenkomst aanpassen door de einddatum te verlengen met de duur dat het kunstwerk niet ter beschikking is voor Huurder.
 12. Onder het Kunstwerk valt uitdrukkelijk niet het beeldrecht. Het beeldrecht van het Kunstwerk ligt en blijft conform de Auteurswet bij de maker van het Kunstwerk. Het beeldrecht geldt voor o.a. achtergrond in elke uiting, reproductie, expositie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van maker van Kunstwerk.
 13. Alle vermelde bedragen zijn inclusief BTW. Verhuurder kan op verzoek van Huurder de BTW apart vermelden.
 14. Huurder is vooraf uitdrukkelijk gewezen op de inhoud van de onderhavige overeenkomst en mogelijke gevolgen en risico´s en aanvaardt deze.
 15. De ondertekende onder 2 zijn hoofdelijk gebonden en aansprakelijk jegens ondertekende onder 1.

Openingstijden

Kleurhuis
De nieuwe galerie van Juane Xue
Open elke vrijdag en zaterdag van 14:00 tot 17:00

gesloten op christelijke - en nationale feestdagen en de voorafgaande zaterdag mocht een van deze feestdagen op een zondag vallen.


Adres

Het Kleurhuis Heiligenbergerweg 171
3816 AJ Amersfoort
route beschrijving


Contact

Telefoon : +31(6)25005658

mailJuane Xue homepage

© 2017 Juane Xue Art ✉ lenen@juanexue-art.com ✆ +31(6)20 01 12 50